ขอเชิญผู้มารับบริการหรือมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT เพื่อให้คะแนนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยตามความคิดเห็นของท่านเพียง 9 ข้อ ผ่านระบบ ITAS ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทร 0 4475 6087 e-mail : kudnoi65@gmail.com  
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กุดน้อย
 บันทึกรายงานการประชุมสภา
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 การส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใส
 การประเมินผลเเละรายงานผลนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ภาพกิจกรรม
 ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
 ฐานข้อมูลด้านสาธารณสุข
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป
 สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
 เเจ้งเบาะเเสเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 E-service บริการสาธารณะออนไลน์
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 อบต.กุดน้อย Messenger Live Chat
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนพัฒนาบุคลากร
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประกาศ การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ระเบียบสภาท้องถิ่น
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
_______________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้องหนี้ต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลกุดน้อยไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เป็นลำดับที่ ๑๐๓๐ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยมีพื้นที่ตามอาณาเขตของตำบล ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ยกเว้นส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลที่มีอยู่ในตำบลนั้น กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าฝ่ายบริหารของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันวินิจฉัย

อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๕๔,๓๗๕ ไร่ หรือประมาณ ๘๗ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ๔๕,๕๗๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๑ ของพื้นที่ทั้งหมด ตำบลกุดน้อยตั้งอยู่ทางตะวันออก เฉียงเหนือของอำเภอสีคิ้ว มีระยะทางห่างจากตัวอำเภอสีคิ้วประมาณ ๕ กิโลเมตร ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวจังหวัดนครราชสีมาและห่างจากจังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ ๔๘ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว

ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย มี ๒ ลักษณะ ได้แก่

สภาพภูมิประเทศทางตอนเหนือ ขององค์การบริหารส่วนตำบล (ครึ่งหนึ่งของตำบล) มีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่มเป็นช่วงๆ มีลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพด และพืชไร่ต่างๆ การประกอบอาชีพทางการเกษตรของประชาชนต้องรอแต่เพียงน้ำฝนเท่านั้น ถ้าปีใดฝน ไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้ประสบปัญหาภัยแล้งและผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

สภาพทางภูมิประเทศทางตอนใต้ ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีลักษณะของดินเป็นดินเหนียวเหมาะแก่การปลูกข้าวและพืชสวนต่างๆ มีลำห้วย คลองชลประทานไหลผ่าน แต่มีน้ำไม่ตลอดทั้งปี ช่วงฤดูฝนจะประสบปัญหาน้ำท่วมในบางพื้นที่

ภูมิอากาศ

สภาพอากาศโดยทั่วไป จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ ๒๗ องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยประมาณ ๖๑% เหมือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทั่ว ๆ ไป ในฤดูร้อนอากาศค่อนข้างจะร้อนในเวลากลางวันและอากาศจะเย็นสบาย ในเวลากลางคืน ในฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัดในบางช่วงของเดือนธันวาคม ส่วนในฤดูฝนฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - ตุลาคม และจะตกหนักในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายนของทุกปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ๑,๐๒๓.๓ มิลลิเมตร

จำนวนหมู่บ้านและจำนวนประชากรที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด ๑๔ หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือน ทั้งหมด ๒.๐๖๐ ครัวเรือน มีประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๗,๕๙๔ คน แยกเป็นชาย ๓,๖๙๗ คน หญิง ๓,๘๙๗ คน แยกเป็นแต่ละหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

กุดน้อย

๑๕๘

๑๖๒

๓๒๐

๑๐๕

วังกรวด

๒๔๗

๒๘๗

๕๓๔

๑๔๖

กุดเต่างับ

๑๘๒

๒๐๐

๓๘๒

๑๐๒

หนองสลักได

๕๒๕

๕๕๓

๑,๐๗๘

๒๙๕

ดอนนกเขา

๑๕๙

๑๖๒

๓๒๑

๘๐

โนนเสลา

๓๕๐

๓๖๔

๗๑๔

๒๐๐

ดอนมะนาว

๑๕๙

๑๕๔

๓๑๓

๗๘

หัวสระ

๓๓๗

๓๖๖

๗๐๓

๑๔๖

ถนนนาดี

๒๒๔

๒๗๑

๔๙๕

๑๖๗

๑๐

ไก่เส่า

๑๒๘

๑๒๔

๒๕๒

๖๖

๑๑

ใหม่ ก.ม. ๙

๖๒๙

๖๔๗

๑,๒๗๖

๓๖๗

๑๒

สะพานหงส์

๑๙๘

๒๒๒

๔๒๐

๑๐๗

๑๓

ปรางค์เก่า

๒๘๑

๒๖๘

๕๔๙

๑๓๘

๑๔

บ่อทอง

๑๒๐

๑๑๗

๒๓๗

๖๓

รวม

๓,๖๙๗

๓,๘๙๗

๗,๕๙๔

๒,๐๖๐

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง (ตรวจสอบจากทะเบียนบ้าน) เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


 
 
 
 
 
อบต.กุดน้อย 1/2 ม.6 ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์ 0-4475-6087
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.