กระดานสนทนาทั้งหมด
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
นโยบายไม่รับของขวัญของนายก อบต. กุดน้อย
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กุดน้อย
 มาตรฐานการให้บริการประชาชน
 บันทึกรายงานการประชุมสภา
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.กุดน้อย
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 คู่มือประชาชน
 ร้องเรียนร้องทุกข์
 เเจ้งเบาะเเสเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 แผนที่ที่่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
  44.212.99.248  
   
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 โทร 0 4475 6087  
 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.
______________________________________________________________________
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.
 

รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ดาวน์โหลด

หมวดพระราชบัญญัติ 

1. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเเผ่นดิน พ.ศ. 2534 ดาวน์โหลด

2. พ.ร.บ. สภาตำบลเเละองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ดาวน์โหลด

3. พ.ร.บ. กำหนดเเผนเเละขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลด

4. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดาวน์โหลด

5. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลด

6. พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด

7. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

8. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลด

9. พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด

10. พ.ร.บ. ป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลด

11. พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด

12. พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

13. พ.ร.บ. การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด

14. พ.ร.บ. โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ดาวน์โหลด

15 พ.ร.บ. รักษาความสะอาดเเละความเป็นระเบียบของบ้านเมื่อง พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

16. พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ดาวน์โหลด

หมวดพระราชกฤษฏีกา 

1. พ.ร.ฏ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เเละวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดาวน์โหลด

หมวดระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ดาวน์โหลด 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำเเผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2548 ดาวน์โหลด

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ดาวน์โหลด

หมวดข้อบัญญัติ 

1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ดาวน์โหลด 

2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ดาวน์โหลด 

3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ดาวน์โหลด 

4. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 

5. ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 

 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 ( โทร 0-4475-6087 , โทรสาร 0-4475-6087 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย Kudnoi.go.th จัดทำโดย หจก.มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ 08-7776-6615