กระดานสนทนาทั้งหมด
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
นโยบายไม่รับของขวัญของนายก อบต. กุดน้อย
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กุดน้อย
 มาตรฐานการให้บริการประชาชน
 บันทึกรายงานการประชุมสภา
 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนอัตรากำลัง
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.กุดน้อย
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ เเละการขับเคลื่อนจริยธรรม
 
 คู่มือประชาชน
 ร้องเรียนร้องทุกข์
 เเจ้งเบาะเเสเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 E-service เเจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในทางสาธารณะออนไลน์
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 แผนที่ ที่่ตั้งของ อบต.กุดน้อย
 อบต.กุดน้อย Messenger Live Chat
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
  3.236.209.138  
   
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทร 0 4475 6087 e-mail : kudnoi65@gmail.com  
 
���������������������������������������������������
______________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศ อบต.กุดน้อย เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างฯ    22-03-2566  88  0
2   ประกาศ อบต.กุดน้อย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)    22-03-2566  41  0
3   สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส    20-03-2566  7  0
4   ขอเชิญเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๖    20-03-2566  57  0
5   แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส ในสถานศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566    17-03-2566  9  0
6   ขอความร่วมมืองดเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอย และการเผาในที่โล่งอื่นๆ ทุกกรณี    01-03-2566  26  0
7   ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ประจำปีงบประมาณ 2566    08-02-2566  122  0
8   การตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2566    08-02-2566  63  0
9   ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย    13-01-2566  64  0
10   ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์    11-01-2566  55  0
11   ประกาศ อบต.กุดน้อย เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ    10-01-2566  49  0
12   ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายอัตราใหม่    09-01-2566  63  4
13   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ.2566    26-12-2565  76  6
14   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด อบต.กุดน้อย    22-12-2565  67  6
15   ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1    20-12-2565  58  3
16   กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างฯ    20-12-2565  61  5
17   ประกาศ เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าประโยชน์ในที่ดิน    07-12-2565  91  26
18   ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    30-11-2565  130  0
19   สำนักงาน ป.ป.ท. รับเเจ้งเบาะเเสการทุจริต ผ่าน LINE Traffy Fondue เพียงสเเกน QR Code    30-11-2565  110  0
20   ข่าวประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา    23-11-2565  132  0
21   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565  doc120221122042443.pdf   22-11-2565  85  2
22   คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน พ. 2540  doc120221027030431.PDF   27-10-2565  119  2
23   คู่มือสิทธิประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540  doc120221027030254.PDF   27-10-2565  94  2
24   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา    08-09-2565  157  0
25   โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในชุมชนตำบลกุดน้อย ประจำปี 2565    23-08-2565  206  3
26   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ม,7 ม,8 ม,13    26-07-2565  117  0
27   โครงการก่อสร้างสายบ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3-4 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา    04-07-2565  99  0
28   เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  doc120220614082056.pdf   14-06-2565  84  9
29   แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    08-06-2565  83  0
30   ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมตอบเเบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2565    01-03-2565  96  0
31   การตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2565    01-03-2565  112  0
32   อบต.กุดน้อย ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา    10-01-2565  86  0
33   อบต.กุดน้อย ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14    10-01-2565  128  0
34   อบต.กุดน้อย ดำเนินโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ 12    10-01-2565  76  0
35   อบต.กุดน้อย ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1    10-01-2565  76  0
36   อบต.กุดน้อย ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนเสลา-บ้านวังกรวด หมู่ที่ 6    10-01-2565  74  0
37   อบต.กุดน้อย ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 7    10-01-2565  69  0
38   อบต.กุดน้อย ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหัวสระ-ปรางค์เก่า-ดอนมะนาว หมู่ที่ 13    10-01-2565  68  0
39   สภา อบต.กุดน้อย พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)    15-06-2564  125  0
40   ประกาศ คำสั่ง อบต.กุดน้อย ที่ 88/2564 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564    25-05-2564  122  0
41   อบต.กุดน้อย ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตเสริมเหล็กทางเข้าบ้านหัวสระ ม.8 - ปรางค์เก่า ม. 13 - ดอนมะนาว ม.7    01-03-2564  108  0
42   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564   10-02-2564  83  13
43   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย  ประชาสัมพันธ์ "กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่ พ.ศ.2563 ป้ายอัตราการจัดเก็บ   10-02-2564  76  6
44   ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย doc220201229051319.doc   29-12-2563  94  21
45   อบต.กุดน้อย ดำเนินโครงการขุดลอกสระน้ำพร้อมทำฝายชะลอน้ำ ภายในหมู่บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5    01-10-2563  91  0
46   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ม.1 - ม.14   21-07-2563  109  24
47   ประกาศประชาสัมพันธ์ แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    10-06-2563  168  1
48   ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมประเมินเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563    26-05-2563  140  0
49   การประเมินเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2563    26-05-2563  319  0
50   ประกาศ อบต.กุดน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำพร้อมทำฝายชะลอน้ำ ภายในหมู่บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    14-05-2563  211  0
51   ประชาสัมพันธ์เเผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น    01-04-2563  106  0
52   อบต.กุดน้อย ดำเนินการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) เเละอบรมทำหน้ากากอนามัย    26-03-2563  162  0
53   ประกาศ อบต.กุดน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13-03-2563  89  0
54   ประกาศ อบต.กุดน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13-03-2563  102  0
55   อบต.กุดน้อยดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563    13-01-2563  209  0
56   ประการกระทรวงมหาดไทย ลว. 16 ตุลาคม 2540  การดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์   03-01-2563  145  15
57   ประกาศ อบต.กุดน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อทอง - บ้านหัวสระ หมู่ที่ 14 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง    02-01-2563  137  0
58   ประกาศ อบต.กุดน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8    17-12-2562  123  0
59   ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3)  บัญชีรายชื่อ   28-11-2562  129  32
60   อบต.กุดน้อย ทำการสำรวจที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่    13-11-2562  163  0
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 ( โทร 0-4475-6087 , โทรสาร 0-4475-6087 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย Kudnoi.go.th จัดทำโดย หจก.มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ 08-7776-6615