กระดานสนทนาทั้งหมด
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
นโยบายไม่รับของขวัญของนายก อบต. กุดน้อย
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กุดน้อย
 มาตรฐานการให้บริการประชาชน
 บันทึกรายงานการประชุมสภา
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.กุดน้อย
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 คู่มือประชาชน
 ร้องเรียนร้องทุกข์
 เเจ้งเบาะเเสเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 แผนที่ที่่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
  3.236.47.240  
   
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 โทร 0 4475 6087  
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย    13-01-2566  31  0
2   ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์    11-01-2566  24  0
3   ประกาศ อบต.กุดน้อย เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ    10-01-2566  12  0
4   ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายอัตราใหม่    09-01-2566  27  4
5   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ.2566    26-12-2565  42  6
6   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด อบต.กุดน้อย    22-12-2565  31  6
7   ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1    20-12-2565  27  3
8   กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างฯ    20-12-2565  33  5
9   ประกาศ เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าประโยชน์ในที่ดิน    07-12-2565  57  26
10   ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    30-11-2565  93  0
11   สำนักงาน ป.ป.ท. รับเเจ้งเบาะเเสการทุจริต ผ่าน LINE Traffy Fondue เพียงสเเกน QR Code    30-11-2565  77  0
12   ข่าวประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา    23-11-2565  104  0
13   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565  doc120221122042443.pdf   22-11-2565  51  2
14   คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน พ. 2540  doc120221027030431.PDF   27-10-2565  87  1
15   คู่มือสิทธิประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540  doc120221027030254.PDF   27-10-2565  61  2
16   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา    08-09-2565  127  0
17   โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในชุมชนตำบลกุดน้อย ประจำปี 2565    23-08-2565  178  3
18   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ม,7 ม,8 ม,13    26-07-2565  88  0
19   โครงการก่อสร้างสายบ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3-4 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา    04-07-2565  75  0
20   เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  doc120220614082056.pdf   14-06-2565  59  9
21   แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    08-06-2565  55  0
22   ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมตอบเเบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2565    01-03-2565  64  0
23   การตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2565    01-03-2565  78  0
24   อบต.กุดน้อย ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา    10-01-2565  57  0
25   อบต.กุดน้อย ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14    10-01-2565  96  0
26   อบต.กุดน้อย ดำเนินโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ 12    10-01-2565  49  0
27   อบต.กุดน้อย ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1    10-01-2565  46  0
28   อบต.กุดน้อย ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนเสลา-บ้านวังกรวด หมู่ที่ 6    10-01-2565  49  0
29   อบต.กุดน้อย ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 7    10-01-2565  42  0
30   อบต.กุดน้อย ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหัวสระ-ปรางค์เก่า-ดอนมะนาว หมู่ที่ 13    10-01-2565  43  0
31   สภา อบต.กุดน้อย พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)    15-06-2564  97  0
32   ประกาศ คำสั่ง อบต.กุดน้อย ที่ 88/2564 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564    25-05-2564  94  0
33   อบต.กุดน้อย ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตเสริมเหล็กทางเข้าบ้านหัวสระ ม.8 - ปรางค์เก่า ม. 13 - ดอนมะนาว ม.7    01-03-2564  79  0
34   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564   10-02-2564  54  13
35   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย  ประชาสัมพันธ์ "กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่ พ.ศ.2563 ป้ายอัตราการจัดเก็บ   10-02-2564  49  6
36   ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย doc220201229051319.doc   29-12-2563  66  20
37   อบต.กุดน้อย ดำเนินโครงการขุดลอกสระน้ำพร้อมทำฝายชะลอน้ำ ภายในหมู่บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5    01-10-2563  62  0
38   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ม.1 - ม.14   21-07-2563  80  24
39   ประกาศประชาสัมพันธ์ แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    10-06-2563  126  1
40   ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมประเมินเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563    26-05-2563  110  0
41   การประเมินเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2563    26-05-2563  272  0
42   ประกาศ อบต.กุดน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำพร้อมทำฝายชะลอน้ำ ภายในหมู่บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    14-05-2563  162  0
43   ประชาสัมพันธ์เเผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น    01-04-2563  69  0
44   อบต.กุดน้อย ดำเนินการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) เเละอบรมทำหน้ากากอนามัย    26-03-2563  130  0
45   ประกาศ อบต.กุดน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13-03-2563  63  0
46   ประกาศ อบต.กุดน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13-03-2563  73  0
47   อบต.กุดน้อยดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563    13-01-2563  157  0
48   ประการกระทรวงมหาดไทย ลว. 16 ตุลาคม 2540  การดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์   03-01-2563  110  15
49   ประกาศ อบต.กุดน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อทอง - บ้านหัวสระ หมู่ที่ 14 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง    02-01-2563  97  0
50   ประกาศ อบต.กุดน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8    17-12-2562  92  0
51   ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3)  บัญชีรายชื่อ   28-11-2562  100  23
52   อบต.กุดน้อย ทำการสำรวจที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่    13-11-2562  121  0
53   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย  การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563   11-11-2562  130  27
54   อบต.กุดน้อยดำเนินการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต    07-06-2562  294  0
55   อบต.กุดน้อยดำเนินการบำรุงซ่อมเเซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบล    31-05-2562  227  0
56   ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมประเมินเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2562    02-05-2562  204  0
57   การประเมินเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2562    02-05-2562  381  0
58   อบต.กุดน้อยดำเนินจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น    17-04-2562  139  0
59   ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการด้านส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม : ประเพณีสงฆ์น้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ    17-04-2562  129  0
60   อบต.กุดน้อยเข้าร่วมพิธีเปิดงานฉลองวันเเห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ณ อำเภอสีคิ้ว ประจำปี 2562    28-03-2562  380  0
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 ( โทร 0-4475-6087 , โทรสาร 0-4475-6087 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย Kudnoi.go.th จัดทำโดย หจก.มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ 08-7776-6615