องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทร 0 4475 6087 e-mail : kudnoi65@gmail.com  
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กุดน้อย
 มาตรฐานการให้บริการประชาชน
 บันทึกรายงานการประชุมสภา
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การประเมินผลเเละรายงานผลนโยบาย No Gift Policy
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 
  แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การดำเนินงาน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2570)
 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2567
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 คู่มือประชาชน
 ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป
 สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
 เเจ้งเบาะเเสเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 E-service บริการสาธารณะออนไลน์
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 แผนที่ตั้งของ อบต.กุดน้อย
 อบต.กุดน้อย Messenger Live Chat
 สถิติการให้บริการของ อบต.กุดน้อย
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
 ประกาศ การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.กุดน้อย
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ เเละการขับเคลื่อนจริยธรรม
 ระเบียบสภาท้องถิ่น
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกศาลาประชาคม บ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 12 เชื่อมถนนสายดอนมะนาว  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   14-10-2566  28  2
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4-บ้านไก่เส่า  ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา   14-10-2566  14  3
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 201 สายสีคิ้ว-ด่านขุนทด ช่วงบ้านกุดเต่างับ-สะพานบ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6  ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา   14-10-2566  17  10
4   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกศาลาประชาคมบ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 12 เชื่อมถนนสายดอนมะนาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง   19-09-2566  17  8
5   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4 -บ้านไก่เส่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง   19-09-2566  13  6
6   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 เชื่อมถนนทางหลวงหมายเบข 201 สายสีคิ้ว-ด่านขุนทด ช่วงบ้านกุดเต่างับ-สะพานบ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง   19-09-2566  13  9
7   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกศาลาประชาคม บ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 12 เชื่อมถนนสายดอนมะนาว ก่อสร้าง  doc120230825085714.pdf   25-08-2566  15  2
8   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4-บ้านไก่เส่า  doc120230825085526.pdf   25-08-2566  14  1
9   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 201 สายสีคิ้ว-ด่านขุนทด ช่วงบ้านกุดเต่างับ-สะพานบ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6  doc120230825085321.pdf   25-08-2566  15  2
10   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 สายติดวัดถึงบ้านหนองสลักได  ประกาศราคากลาง   14-06-2566  46  5
11   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกรอบหมู่บ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  102  2
12   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านผู้ใหญ่ประนอม บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  93  0
13   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุกสายทางบ้านนางคำกอง ถึงบ้านนางพนม บ้านปรางค์เก่า หมู่ที่ 13  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  78  0
14   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อาร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกลางหมู่บ้าน บ้านไก่เส่า หมู่ที่ 10  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  81  2
15   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากประปาหมู่บ้าน-สามแยกดอนมะนาว บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  77  0
16   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าวัดดอนมะนาว หมู่ที่ 7-สามแยกหัวสระ  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  82  0
17   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6-บ้านวังกรวด  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  76  0
18   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางบ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อบ้านไก่เส่า  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  74  1
19   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางบ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5 ถึงบ้านหนองสลักได  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  74  0
20   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  75  0
21   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  59  0
22   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 ถึงบ้านโนนเสลา  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  58  0
23   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนหินคลุกสายจากฟาร์มหมู บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1 ถึงบ้านวังกรวด  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  66  1
24   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสาย บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3-สะพานบ้านโนนเสลา  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  55  1
25   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเต่า ศรจันทึก ถึงบ้านผู้ใหญ่วุฒินันท์ บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  59  0
26   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนลูกรัง บ้านใหม่ กม.9 หมูที่ 11  ประกาศราคากลาง   26-04-2566  71  4
27   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2566  รายงาน   18-04-2566  78  1
28   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566  รายงาน   18-04-2566  70  0
29   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2566  รายงาน   18-04-2566  66  0
30   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2565  รายงาน   18-04-2566  73  0
31   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2565  รายงาน   18-04-2566  73  0
32   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2565  รายงาน   18-04-2566  87  1
33   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565    09-04-2566  82  0
34   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน กันยายน 2565  รายงาน   09-04-2566  72  1
35   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน สิงหาคม 2565  รายงาน   09-04-2566  79  1
36   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2565  รายงาน   09-04-2566  88  1
37   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2565  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   09-04-2566  81  3
38   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2565  รายงาน   09-04-2566  72  1
39   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2565  รายงาน   09-04-2566  70  1
40   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2565  รายงาน   09-04-2566  89  1
41   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2565  รายงาน   09-04-2566  72  1
42   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2565  รายงาน   09-04-2566  79  1
43   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2564  รายงาน   09-04-2566  79  1
44   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2564  รายงาน   09-04-2566  70  1
45   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2564  รายงาน   09-04-2566  75  5
46   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   03-04-2566  84  0
47   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน หินคลุกบ้านสะพานหงว์ หมู่ที่ 12  ประกาศราคากลาง   17-02-2566  121  1
48   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนลูกรัง กุดเต่างับ-ไก่เส่า หมู่ที่ 3  ประกาศราคากลาง   17-02-2566  117  0
49   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนลูกรัง บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11  doc120230214095257.pdf   14-02-2566  122  0
50   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัด บ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4  ประกาศราคากลาง   25-01-2566  232  8
51   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1   11-01-2566  143  1
52   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14  ประกาศราคากลาง   19-12-2565  170  1
53   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9  ประกาศราคากลาง   19-12-2565  154  3
54   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1  ประกาศราคากลาง   19-12-2565  146  1
55   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8  ประกาศราคากลาง   23-11-2565  180  5
56   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2  ประกาศราคากลาง   23-11-2565  181  2
57   ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566  ประกาศแผนจัดหาพัสดุ 2566   18-11-2565  160  4
58   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   07-10-2565  222  5
59   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ไดรับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4   07-10-2565  203  4
60   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ไดรับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3   07-10-2565  311  1
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
 
 
 
อบต.กุดน้อย 1/2 ม.6 ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์ 0-4475-6087
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.