กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 นโยบายไม่รับของขวัญของนายก อบต. กุดน้อย
 เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 โครงสร้างหน่วยงาน
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
 รายงานการติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.กุดน้อย
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กุดน้อย
 มาตรฐานการให้บริการประชาชน
 บันทึกรายงานการประชุมสภา
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 คู่มือประชาชน
 ร้องเรียนร้องทุกข์
 เเจ้งเบาะเเสเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 แผนที่ที่่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  3.238.118.80  
   
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 โทร 0 4475 6087
 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
   
 
  สาสน์จากนายก
 
 

        นับตั้งแต่วันที่ผมได้รับความไว้วางใจจากท่านให้เข้ามาทำหน้าที่ดำรงตำแหน่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยเมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน 2564 ผมและคณะผู้บริหารตระหนักอยู่เสมอว่าจะต้องปฏิบัตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ผมมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาตำบลของเราให้เจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ภายใต้การบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมภิบาลคือ บริหารด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และจะนำพาตำบลกุดน้อยมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาตำบลกุดน้อย ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ซึ่งผลการปฏิบัติงานประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนตำบลกุดน้อยทุกท่าน ผลและคณะผู้บริหารต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจากท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งมากขึ้นและพัฒนาตำบลกุดน้อยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

(นายส่งดี   ใสจันทึก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย 

 
เอกสารแนบ
โดย admin   ประจำวันที่   19-07-2558

 

 
   
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 ( โทร 0-4475-6087 , โทรสาร 0-4475-6087 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย Kudnoi.go.th จัดทำโดย หจก.มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ 08-7776-6615