กระดานสนทนาทั้งหมด
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กุดน้อย
 มาตรฐานการให้บริการประชาชน
 บันทึกรายงานการประชุมสภา
 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การประเมินผลเเละรายงานผลนโยบาย No Gift Policy
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานเเละการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนอัตรากำลัง
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.กุดน้อย
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ เเละการขับเคลื่อนจริยธรรม
 
 คู่มือประชาชน
 ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป
 เเจ้งเบาะเเสเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 E-service บริการสาธารณะออนไลน์
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 แผนที่ตั้งของ อบต.กุดน้อย
 อบต.กุดน้อย Messenger Live Chat
 สถิติการให้บริการของ อบต.กุดน้อย
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
  35.172.164.32  
   
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทร 0 4475 6087 e-mail : kudnoi65@gmail.com  
 
สภาพทั่วไป
______________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้องหนี้ต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลกุดน้อยไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย เป็นลำดับที่ ๑๐๓๐ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยมีพื้นที่ตามอาณาเขตของตำบล ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ยกเว้นส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลที่มีอยู่ในตำบลนั้น กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าฝ่ายบริหารของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันวินิจฉัย

อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๕๔,๓๗๕ ไร่ หรือประมาณ ๘๗ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ๔๕,๕๗๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๑ ของพื้นที่ทั้งหมด ตำบลกุดน้อยตั้งอยู่ทางตะวันออก เฉียงเหนือของอำเภอสีคิ้ว มีระยะทางห่างจากตัวอำเภอสีคิ้วประมาณ ๕ กิโลเมตร ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวจังหวัดนครราชสีมาและห่างจากจังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ ๔๘ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว

ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย มี ๒ ลักษณะ ได้แก่

สภาพภูมิประเทศทางตอนเหนือ ขององค์การบริหารส่วนตำบล (ครึ่งหนึ่งของตำบล) มีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่มเป็นช่วงๆ มีลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพด และพืชไร่ต่างๆ การประกอบอาชีพทางการเกษตรของประชาชนต้องรอแต่เพียงน้ำฝนเท่านั้น ถ้าปีใดฝน ไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้ประสบปัญหาภัยแล้งและผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

สภาพทางภูมิประเทศทางตอนใต้ ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีลักษณะของดินเป็นดินเหนียวเหมาะแก่การปลูกข้าวและพืชสวนต่างๆ มีลำห้วย คลองชลประทานไหลผ่าน แต่มีน้ำไม่ตลอดทั้งปี ช่วงฤดูฝนจะประสบปัญหาน้ำท่วมในบางพื้นที่

ภูมิอากาศ

สภาพอากาศโดยทั่วไป จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ ๒๗ องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยประมาณ ๖๑% เหมือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทั่ว ๆ ไป ในฤดูร้อนอากาศค่อนข้างจะร้อนในเวลากลางวันและอากาศจะเย็นสบาย ในเวลากลางคืน ในฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัดในบางช่วงของเดือนธันวาคม ส่วนในฤดูฝนฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - ตุลาคม และจะตกหนักในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายนของทุกปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ๑,๐๒๓.๓ มิลลิเมตร

จำนวนหมู่บ้านและจำนวนประชากรที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด ๑๔ หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือน ทั้งหมด ๒.๐๖๐ ครัวเรือน มีประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๗,๕๙๔ คน แยกเป็นชาย ๓,๖๙๗ คน หญิง ๓,๘๙๗ คน แยกเป็นแต่ละหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

กุดน้อย

๑๕๘

๑๖๒

๓๒๐

๑๐๕

วังกรวด

๒๔๗

๒๘๗

๕๓๔

๑๔๖

กุดเต่างับ

๑๘๒

๒๐๐

๓๘๒

๑๐๒

หนองสลักได

๕๒๕

๕๕๓

๑,๐๗๘

๒๙๕

ดอนนกเขา

๑๕๙

๑๖๒

๓๒๑

๘๐

โนนเสลา

๓๕๐

๓๖๔

๗๑๔

๒๐๐

ดอนมะนาว

๑๕๙

๑๕๔

๓๑๓

๗๘

หัวสระ

๓๓๗

๓๖๖

๗๐๓

๑๔๖

ถนนนาดี

๒๒๔

๒๗๑

๔๙๕

๑๖๗

๑๐

ไก่เส่า

๑๒๘

๑๒๔

๒๕๒

๖๖

๑๑

ใหม่ ก.ม. ๙

๖๒๙

๖๔๗

๑,๒๗๖

๓๖๗

๑๒

สะพานหงส์

๑๙๘

๒๒๒

๔๒๐

๑๐๗

๑๓

ปรางค์เก่า

๒๘๑

๒๖๘

๕๔๙

๑๓๘

๑๔

บ่อทอง

๑๒๐

๑๑๗

๒๓๗

๖๓

รวม

๓,๖๙๗

๓,๘๙๗

๗,๕๙๔

๒,๐๖๐

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง (ตรวจสอบจากทะเบียนบ้าน) เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 ( โทร 0-4475-6087 , โทรสาร 0-4475-6087 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย Kudnoi.go.th จัดทำโดย หจก.มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ 08-7776-6615