กระดานสนทนาทั้งหมด
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กุดน้อย
 มาตรฐานการให้บริการประชาชน
 บันทึกรายงานการประชุมสภา
 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การประเมินผลเเละรายงานผลนโยบาย No Gift Policy
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานเเละการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนอัตรากำลัง
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.กุดน้อย
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ เเละการขับเคลื่อนจริยธรรม
 
 คู่มือประชาชน
 ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป
 เเจ้งเบาะเเสเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 E-service บริการสาธารณะออนไลน์
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 แผนที่ตั้งของ อบต.กุดน้อย
 อบต.กุดน้อย Messenger Live Chat
 สถิติการให้บริการของ อบต.กุดน้อย
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
  35.172.164.32  
   
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทร 0 4475 6087 e-mail : kudnoi65@gmail.com  
 
สภาพทางสังคม
______________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

ลักษณะการตั้งชุมชน

การตั้งถิ่นฐานของประชากรตำบลกุดน้อย มีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่ม ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะตั้งอยู่ตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และประชากรในตำบลกุดน้อยได้ย้ายถิ่นฐานมาจากหลายแห่ง และแต่ละชุมชนจะมีความสัมพันธ์กันทั้งในตำบลและนอกตำบลที่อยู่ที่อยู่ใกล้เคียงกัน

วิถีการดำเนินชีวิต

ประชาชนในตำบลกุดน้อย จะมีรูปแบบในการดำเนินชีวิตแบบสังคมชนบทคือ การอยู่ร่วมกันแบบเครือญาติ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีการร่วมกันทำกิจกรรมในวันเทศกาลต่างๆ ของชุมชนเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและประชาชนโดยส่วนใหญ่มีวิถีผูกพันกับอาชีพทำการเกษตร

ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของประชาชนในตำบลกุดน้อยซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษและปัจจุบันก็ยังปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ได้แก่

- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่

- ประเพณีวันกรานต์

- ประเพณีวันเข้าพรรษา

- ประเพณีวันออกพรรษา

- ประเพณีวันสาร์ทไทย

- ประเพณีวันลอยกระทง

- ประเพณีผีฟ้อน(รำเดือนห้า)

ในวันเทศกาลต่างๆ ประชาชนส่วนใหญ่ในแต่ละหมู่บ้านจะร่วมกันทำบุญตักบาตรที่วัดอย่างพร้อมเพรียงกัน และชาวบ้านส่วนใหญ่จะหยุดภารกิจในการประกอบอาชีพ เพื่อร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนาและร่วมกิจกรรมสนุกสนานในวันเทศกาลนั้นๆ

ศาสนา สิ่งยึดเหนี่ยวและข้อห้ามต่างๆ

ประชาชนส่วนใหญ่ในแต่ละหมู่บ้านจะนับถือศาสนาพุทธ ปฏิบัติตามประเพณีที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือ ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะมีวัดและสำนักสงฆ์ครบทุกหมู่บ้านเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและข้อห้ามในการปฏิบัติคือ การขัดต่อศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามของชุมชน

ผู้นำหมู่บ้าน

ผู้นำกลุ่มแบ่งเป็น ประเภท ดังนี้

๑. ผู้นำที่เป็นทางการ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน สมาชิกอบต. อสม.

ผู้นำที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ ผู้นำซึ่งชาวบ้านเลือกตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เช่น กลุ่ม ธกส. กลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่างๆ และกลุ่มคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายอดเทคโนโลยีการเกษตร

การรวมกลุ่ม/องค์กรในชุมชนในตำบลกุดน้อยได้มีการรวมกลุ่มและองค์กรต่างๆ ดังนี้

. กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ดังนี้

- กลุ่มเกษตรพัฒนา บ้านดอนนกเขา

- กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านใหม่ กม.

- กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์บ้านหนองสลักได

- กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตำบลกุดน้อยบ้านหัวสระ

- กลุ่มทอผ้าบ้านกุดน้อย

- กลุ่มเย็บผ้าบ้านถนนนาดี

- กลุ่มเมล็ดพันธ์ข้าวบ้านถนนนาดี

. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ดังนี้

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแม่ศรีเรือนบ้านกุดน้อย

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวสระ

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานหงส์

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปรางค์เก่า

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อทองพัฒนา

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนมะนาว

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนนกเขา

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจบ้านวังกรวด

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแม่บ้านใหม่กม.

. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดังนี้

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ข้าวชุมชนตำบลกุดน้อยตั้งอยู่ บ้านดอนมะนาว

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดฟาง ตั้งอยู่บ้านปรางค์เก่า

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมตั้งอยู่ บ้านถนนนาดี

อาสาสมัครในชุมชน

- อาสาสมัครเกษตรกรประจำตำบล จำนวน ๑๕ คน

- อาสาสมัครตำรวจบ้านตำบลกุดน้อย จำนวน ๔๓ คน

- อาสาสมัครพัฒนาชุมชน จำนวน ๒๘ คน

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน ๘๔ คน

สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยมีจำนวนสถานศึกษา แห่ง ดังนี้โรงเรียนบ้านโนนเสลา, โรงเรียนบ้านกุดน้อย, โรงเรียนบ้านหนองสลักได, โรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์) และ โรงเรียนพรพิทยาคม

สถาบันและองค์กรทางศาสนา สถาบันศาสนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยมี จำนวน ๑๓ แห่ง ดังนี้

วัดบ้านกุดน้อย วัดบ้านวังกรวด วัดบ้านกุดเต่างับ วัดบ้านหนองสลักได วัดบ้านดอนนกเขา

วัดบ้านโนนเสลา วัดบ้านดอนมะนาว วัดบ้านถนนนาดี วัดบ้านไก่เส่า วัดบ้านใหม่กม.๙ วัดบ้าน กม.๑๐ และวัดบ้านปรางค์เก่า

สถาบันสาธารณสุข

สถาบันสาธารณสุขในตำบลกุดน้อย ประกอบด้วยสถาบันต่างๆ จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจำตำบลโนนเสลา

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้อย

ข้อมูลด้านสาธารณสุขของตำบลกุดน้อยประกอบด้วย

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๙๘

- จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ จำนวน ๑๐ ราย

- ผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป) จำนวน ๑๐๑๔ ราย

- ผู้พิการ จำนวน ๑๘๒ ราย

- ผู้ยากไร้ ( ขาดคนอุปการะเลี้ยงดู ) จำนวน - คน

 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 ( โทร 0-4475-6087 , โทรสาร 0-4475-6087 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย Kudnoi.go.th จัดทำโดย หจก.มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ 08-7776-6615