กระดานสนทนาทั้งหมด
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กุดน้อย
 มาตรฐานการให้บริการประชาชน
 บันทึกรายงานการประชุมสภา
 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การประเมินผลเเละรายงานผลนโยบาย No Gift Policy
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานเเละการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนอัตรากำลัง
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.กุดน้อย
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ เเละการขับเคลื่อนจริยธรรม
 
 คู่มือประชาชน
 ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป
 เเจ้งเบาะเเสเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 E-service บริการสาธารณะออนไลน์
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 แผนที่ตั้งของ อบต.กุดน้อย
 อบต.กุดน้อย Messenger Live Chat
 สถิติการให้บริการของ อบต.กุดน้อย
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
  35.172.164.32  
   
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทร 0 4475 6087 e-mail : kudnoi65@gmail.com  
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
______________________________________________________________________
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 

วิสัยทัศน์

“บริการล้ำหน้า  พัฒนาคุณภาพชีวิต  สืบสานวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ 

1.การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีเเละการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง

2.ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น ปราศจากโรคภัย ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตเเละดูเเลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย โอกาสทางสังคม ให้ได้รับบริการ สวัสดิการ เยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นครบทุกด้าน เเละประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่เเข็งเเรง

3.ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนอย่างทั่วถึง

4.ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันสำคัญทางศาสนา เเละร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู รักษาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีเเละภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

5.ประชาชนยึดถือเเละปฏิบัติตามเเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาด้านการเกษตรในทุกๆด้าน เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรเเละน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้จริง

6.ประชาชนมีจิตสำนึกเเละมีส่วนร่วมในการดูเเลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมมากขึ้น เเละลดปัญหาขยะในเขตตำบลให้ลดน้อยลง

7.ประชาชนมีความสามัคคี สามารถป้องกันเเละรับมือจากสาธารณภัยต่างๆได้ ปัญหายาเสพติดเเละความไม่ปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินในชุมชนลดลง

ยุทธศาสตร์ 

1.การพัฒนาระบบการบริการจัดการภาครัฐที่ดีเเละการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

2.การส่งเสริมเเละพัฒนาศักยภาพคนเเละความเข้มเเข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง

3.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มเเข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงส้รางพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรับรองการขยายตัวของชุมชนเเละเศรษฐกิจ

4.การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมยังคงอยู่เเละสืบสานต่อไป

5.การพัฒนาด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมรายได้เเละยั่งยืน

6.การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลเเละมลภาวะสิ่งเเวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

7.การดำรงชีวิตที่ปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สิน 

 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 ( โทร 0-4475-6087 , โทรสาร 0-4475-6087 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย Kudnoi.go.th จัดทำโดย หจก.มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ 08-7776-6615