กระดานสนทนาทั้งหมด
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กุดน้อย
 มาตรฐานการให้บริการประชาชน
 บันทึกรายงานการประชุมสภา
 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การประเมินผลเเละรายงานผลนโยบาย No Gift Policy
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานเเละการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนอัตรากำลัง
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.กุดน้อย
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ เเละการขับเคลื่อนจริยธรรม
 
 คู่มือประชาชน
 ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป
 เเจ้งเบาะเเสเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 E-service บริการสาธารณะออนไลน์
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 แผนที่ตั้งของ อบต.กุดน้อย
 อบต.กุดน้อย Messenger Live Chat
 สถิติการให้บริการของ อบต.กุดน้อย
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
  35.172.164.32  
   
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทร 0 4475 6087 e-mail : kudnoi65@gmail.com  
 
จัดซื้อจัดจ้าง
______________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกรอบหมู่บ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  14  0
2   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านผู้ใหญ่ประนอม บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  16  0
3   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุกสายทางบ้านนางคำกอง ถึงบ้านนางพนม บ้านปรางค์เก่า หมู่ที่ 13  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  11  0
4   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อาร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกลางหมู่บ้าน บ้านไก่เส่า หมู่ที่ 10  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  12  1
5   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากประปาหมู่บ้าน-สามแยกดอนมะนาว บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  11  0
6   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าวัดดอนมะนาว หมู่ที่ 7-สามแยกหัวสระ  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  13  0
7   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6-บ้านวังกรวด  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  14  0
8   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางบ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อบ้านไก่เส่า  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  13  1
9   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางบ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5 ถึงบ้านหนองสลักได  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  12  0
10   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  13  0
11   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  10  0
12   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 ถึงบ้านโนนเสลา  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  10  0
13   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนหินคลุกสายจากฟาร์มหมู บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1 ถึงบ้านวังกรวด  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  12  1
14   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสาย บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3-สะพานบ้านโนนเสลา  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  9  0
15   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเต่า ศรจันทึก ถึงบ้านผู้ใหญ่วุฒินันท์ บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  11  0
16   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนลูกรัง บ้านใหม่ กม.9 หมูที่ 11  ประกาศราคากลาง   26-04-2566  21  4
17   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2566  รายงาน   18-04-2566  25  1
18   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566  รายงาน   18-04-2566  20  0
19   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2566  รายงาน   18-04-2566  21  0
20   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2565  รายงาน   18-04-2566  20  0
21   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2565  รายงาน   18-04-2566  20  0
22   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2565  รายงาน   18-04-2566  20  1
23   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565    09-04-2566  34  0
24   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน กันยายน 2565  รายงาน   09-04-2566  25  1
25   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน สิงหาคม 2565  รายงาน   09-04-2566  24  1
26   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2565  รายงาน   09-04-2566  25  1
27   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2565  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   09-04-2566  25  3
28   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2565  รายงาน   09-04-2566  25  1
29   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2565  รายงาน   09-04-2566  24  1
30   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2565  รายงาน   09-04-2566  24  1
31   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2565  รายงาน   09-04-2566  24  1
32   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2565  รายงาน   09-04-2566  25  1
33   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2564  รายงาน   09-04-2566  25  1
34   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2564  รายงาน   09-04-2566  23  1
35   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2564  รายงาน   09-04-2566  23  5
36   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   03-04-2566  25  0
37   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน หินคลุกบ้านสะพานหงว์ หมู่ที่ 12  ประกาศราคากลาง   17-02-2566  59  1
38   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนลูกรัง กุดเต่างับ-ไก่เส่า หมู่ที่ 3  ประกาศราคากลาง   17-02-2566  57  0
39   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนลูกรัง บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11  doc120230214095257.pdf   14-02-2566  59  0
40   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัด บ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4  ประกาศราคากลาง   25-01-2566  164  8
41   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1   11-01-2566  85  1
42   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14  ประกาศราคากลาง   19-12-2565  100  1
43   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9  ประกาศราคากลาง   19-12-2565  87  3
44   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1  ประกาศราคากลาง   19-12-2565  84  1
45   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8  ประกาศราคากลาง   23-11-2565  114  4
46   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2  ประกาศราคากลาง   23-11-2565  116  2
47   ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566  ประกาศแผนจัดหาพัสดุ 2566   18-11-2565  108  4
48   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   07-10-2565  149  5
49   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ไดรับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4   07-10-2565  132  4
50   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ไดรับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3   07-10-2565  250  1
51   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 7,13    16-08-2565  180  0
52   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2  ประกาศราคากลาง   06-07-2565  237  14
53   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายเข้าหมู่บ้านหัวสระ-ปรางค์เก่า-ดอนมะนาว หมู่ที่ 7,13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศราคากลาง   06-07-2565  119  3
54   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9  ประกาศราคากลาง   16-06-2565  109  4
55   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1  ประกาศราคากลาง   16-06-2565  102  2
56   ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าหมู่บ้านหัวสระ-ปรางค์เก่า-ดอนมะนาว หมู่ที่ 7,13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศยกเลิก   25-04-2565  122  6
57   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12  ประกาศราคากลาง   12-04-2565  84  2
58   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายหลักทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  ประกาศราคากลาง   12-04-2565  89  1
59   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  ประกาศราคากลาง   12-04-2565  83  2
60   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9  ประกาศราคากลาง   01-04-2565  92  7
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 ( โทร 0-4475-6087 , โทรสาร 0-4475-6087 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย Kudnoi.go.th จัดทำโดย หจก.มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ 08-7776-6615