กระดานสนทนาทั้งหมด
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
นโยบายไม่รับของขวัญของนายก อบต. กุดน้อย
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กุดน้อย
 มาตรฐานการให้บริการประชาชน
 บันทึกรายงานการประชุมสภา
 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนอัตรากำลัง
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.กุดน้อย
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ เเละการขับเคลื่อนจริยธรรม
 
 คู่มือประชาชน
 ร้องเรียนร้องทุกข์
 เเจ้งเบาะเเสเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 E-service เเจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในทางสาธารณะออนไลน์
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 แผนที่ ที่่ตั้งของ อบต.กุดน้อย
 อบต.กุดน้อย Messenger Live Chat
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
  3.236.209.138  
   
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทร 0 4475 6087 e-mail : kudnoi65@gmail.com  
 
������������������������������������������
______________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน หินคลุกบ้านสะพานหงว์ หมู่ที่ 12  ประกาศราคากลาง   17-02-2566  29  1
2   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนลูกรัง กุดเต่างับ-ไก่เส่า หมู่ที่ 3  ประกาศราคากลาง   17-02-2566  25  0
3   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนลูกรัง บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11  doc120230214095257.pdf   14-02-2566  29  0
4   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัด บ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4  ประกาศราคากลาง   25-01-2566  104  0
5   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1   11-01-2566  53  1
6   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14  ประกาศราคากลาง   19-12-2565  68  1
7   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9  ประกาศราคากลาง   19-12-2565  59  2
8   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1  ประกาศราคากลาง   19-12-2565  57  1
9   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8  ประกาศราคากลาง   23-11-2565  86  4
10   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2  ประกาศราคากลาง   23-11-2565  88  2
11   ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566  ประกาศแผนจัดหาพัสดุ 2566   18-11-2565  80  4
12   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   07-10-2565  111  5
13   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ไดรับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4   07-10-2565  105  4
14   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ไดรับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3   07-10-2565  225  1
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 7,13    16-08-2565  152  0
16   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2  ประกาศราคากลาง   06-07-2565  211  5
17   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายเข้าหมู่บ้านหัวสระ-ปรางค์เก่า-ดอนมะนาว หมู่ที่ 7,13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศราคากลาง   06-07-2565  95  3
18   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9  ประกาศราคากลาง   16-06-2565  83  4
19   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1  ประกาศราคากลาง   16-06-2565  78  2
20   ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าหมู่บ้านหัวสระ-ปรางค์เก่า-ดอนมะนาว หมู่ที่ 7,13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศยกเลิก   25-04-2565  98  6
21   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12  ประกาศราคากลาง   12-04-2565  59  2
22   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายหลักทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  ประกาศราคากลาง   12-04-2565  63  1
23   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  ประกาศราคากลาง   12-04-2565  57  2
24   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9  ประกาศราคากลาง   01-04-2565  65  3
25   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 5  ประกาศราคากลาง   01-04-2565  66  2
26   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าหมู่บ้านหัวสระ-ปรางค์เก่า-ดอนมะนาว หมู่ที่ 7,13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศราคากลาง   01-04-2565  66  2
27   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าบ้านหัวสระ-ปรางค์เก่า-ดอนมะนาว หมู่ที่ 7,13 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคา   01-04-2565  70  2
28   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายเข้าหมู่บ้านหัวสระ-ปรางค์เก่า-ดอนมะนาว หมู่ที่ 7,13 งบประมาณ 2565  ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7,13 งบประมาณ 2565   25-03-2565  73  1
29   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายเข้าหมู่บ้านหัวสระ-ปรางค์เก่า-ดอนมะนาว หมู่ที่ 7,13 งบประมาณ 2563  ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7,13 งบประมาณ 2563   25-03-2565  63  0
30   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4   26-10-2564  61  3
31   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3   26-10-2564  78  0
32   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน กันยายน 2564  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564   22-10-2564  79  2
33   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน สิงหาคม 2564  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564   22-10-2564  66  0
34   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2564  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564   22-10-2564  70  0
35   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2564  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564   22-10-2564  59  0
36   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2564  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564   22-10-2564  60  0
37   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2564  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564   22-10-2564  80  0
38   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา    18-10-2564  61  4
39   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3-บ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา    18-10-2564  55  2
40   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  ประกาศราคากลาง   05-10-2564  70  2
41   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3-บ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  ประกาศราคากลาง   05-10-2564  56  0
42   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว-บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  ประกาศราคากลาง   05-10-2564  52  2
43   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโนนเสลา-บ้านวังกรวด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา    05-10-2564  65  0
44   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนเสลา-บ้านวังกรวด หมู่ที่ 6  ประกาศราคากลาง   05-10-2564  73  0
45   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนมะนาว หมู่่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา    05-10-2564  62  0
46   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 7  ประกาศราคากลาง   05-10-2564  60  0
47   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว-บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้อย อำเภสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา    05-10-2564  59  0
48   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว-บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  ประกาศราคากลาง   11-08-2564  77  4
49   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโนนเสลา-บ้านวังกรวด หมู่ที่ 6  ประกาศราคากลาง   11-08-2564  64  4
50   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหัวสระ-ปรางค์เก่า-ดอนมะนาว หมู่ที่ 13  ประกาศราคากลาง   11-08-2564  79  2
51   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 7  ประกาศราคากลาง   11-08-2564  68  1
52   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ กม.9 ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา    02-08-2564  75  1
53   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านไก่เส่า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา    02-08-2564  68  2
54   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสุชัยพัฒนา ม.7 ตำบลสีคิ้ว-บ้านกุดเต่างับ ม.3 ตำบลกุดน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศประกวดราคา   02-08-2564  64  2
55   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10   08-07-2564  78  2
56   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11   08-07-2564  70  2
57   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุชัยพัฒนา-บ้านกุดเต่างับ   08-07-2564  65  4
58   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2564  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564   26-04-2564  117  4
59   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564   26-04-2564  80  2
60   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2564  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564   26-04-2564  94  3
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 ( โทร 0-4475-6087 , โทรสาร 0-4475-6087 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย Kudnoi.go.th จัดทำโดย หจก.มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ 08-7776-6615