กระดานสนทนาทั้งหมด
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กุดน้อย
 มาตรฐานการให้บริการประชาชน
 บันทึกรายงานการประชุมสภา
 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การประเมินผลเเละรายงานผลนโยบาย No Gift Policy
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานเเละการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนอัตรากำลัง
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.กุดน้อย
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ เเละการขับเคลื่อนจริยธรรม
 
 คู่มือประชาชน
 ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป
 เเจ้งเบาะเเสเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 E-service บริการสาธารณะออนไลน์
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 แผนที่ตั้งของ อบต.กุดน้อย
 อบต.กุดน้อย Messenger Live Chat
 สถิติการให้บริการของ อบต.กุดน้อย
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
  35.172.164.32  
   
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทร 0 4475 6087 e-mail : kudnoi65@gmail.com  
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
______________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
 1   แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย    
       -  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 61  ดาวน์โหลด   01-10-2561  9
       -  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน  1 ตุลาคม 2560 ถึง 27 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด   28-03-2561  5
       -  แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561  ดาวน์โหลด   02-10-2560  52
 2   ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.    
       -  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  ดาวน์โหลด   18-10-2561  5
       -  พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  ดาวน์โหลด   21-08-2561  1
       -  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ดาวน์โหลด   06-08-2561  1
       -  พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลด   20-07-2561  3
       -  พ.ร.บ.กำหนดแผนเเละขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542  ดาวน์โหลด   17-07-2561  1
       -  พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558  ดาวน์โหลด   11-06-2561  1
       -  พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  ดาวน์โหลด   11-06-2561  1
       -  พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559  ดาวน์โหลด   11-06-2561  1
       -  พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลด   11-06-2561  1
       -  พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559  ดาวน์โหลด   11-06-2561  1
       -  พ.ร.บ.สภาตำบลเเละองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  ดาวน์โหลด   23-05-2561  7
       -  รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลด   08-05-2561  3
       -  พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  ดาวน์โหลด   16-08-2560  1
       -  พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535  ดาวน์โหลด   11-06-2560  2
       -  พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลด   11-06-2560  1
       -  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ดาวน์โหลด   11-06-2560  1
       -  พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  ดาวน์โหลด   11-06-2560  1
       -  พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  ดาวน์โหลด   01-03-2559  1
       -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ดาวน์โหลด   22-08-2558  2
       -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ดาวน์โหลด   11-06-2558  1
       -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)  ดาวน์โหลด   01-01-2558  1
 3   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย    
       -  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61  ต.ค.60 - ธ.ค.60 ดาวน์โหลด ม.ค.61 - มี.ค.61 ดาวน์โหลด เม.ย.61 - มิ.ย.61 ดาวน์โหลด ก.ค.61 - ก.ย.61 ดาวน์โหลด   04-10-2561  2
       -  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61  ดาวน์โหลด   01-10-2561  1
       -  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 61  ต.ค.60 - ธ.ค.60 ดาวน์โหลด ม.ค.61 - มี.ค.61 ดาวน์โหลด   04-04-2561  1
 4   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2560-2564    
       -  แผนปฏิบัติการเเละป้องกันปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย พ.ศ. 2560-2564  ดาวน์โหลด   05-05-2560  3
 5   คู่มือตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540    
       -  คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่  doc120221027030707.PDF   27-10-2565  1
       -  คู่มือสิทธิประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540  doc120221027030625.PDF   27-10-2565  2
 6   เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540    
 หน้า 1 | 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 ( โทร 0-4475-6087 , โทรสาร 0-4475-6087 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย Kudnoi.go.th จัดทำโดย หจก.มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ 08-7776-6615