กระดานสนทนาทั้งหมด
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
นโยบายไม่รับของขวัญของนายก อบต. กุดน้อย
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กุดน้อย
 มาตรฐานการให้บริการประชาชน
 บันทึกรายงานการประชุมสภา
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.กุดน้อย
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 คู่มือประชาชน
 ร้องเรียนร้องทุกข์
 เเจ้งเบาะเเสเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 แผนที่ที่่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
  3.236.47.240  
   
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 โทร 0 4475 6087  
 
สำนักปลัด
______________________________________________________________________
นายเตียน ขันจันทึก
นายเตียน ขันจันทึก
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นายสถิตพงศ์ บุญมา
นายสถิตพงศ์ บุญมา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวรจนา  ยืนยง
นางสาวรจนา ยืนยง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายสานิต ซิลพรมราช
นายสานิต ซิลพรมราช
นิติกรปฏิบัติการ
นายวรรณ์รบ สีสืบมา
นายวรรณ์รบ สีสืบมา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววาสนา โกจันทึก
นางสาววาสนา โกจันทึก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวลักษณ์นารา จำปานวน
นางสาวลักษณ์นารา จำปานวน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวณัชชา โชคธันยาภัทร์
นางสาวณัชชา โชคธันยาภัทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโบยายและแผน
จ่าเอกสัญญา  เหลี่อมสีจัน
จ่าเอกสัญญา เหลี่อมสีจัน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ตำแหน่งว่าง)
(ตำแหน่งว่าง)
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
นางรมิดา โก๊ะขุนทด
นางรมิดา โก๊ะขุนทด
แม่ครัว
นายกิตติพงษ์ รักจันทึก
นายกิตติพงษ์ รักจันทึก
ภารโรง
นายพิชิต โคกศรีเมือง
นายพิชิต โคกศรีเมือง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายยุทธพล กิจจันทึก
นายยุทธพล กิจจันทึก
พนักงานจ้างทั่วไป
(ตำแหน่งว่าง)
(ตำแหน่งว่าง)
พนักงานขับรถ
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 ( โทร 0-4475-6087 , โทรสาร 0-4475-6087 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย Kudnoi.go.th จัดทำโดย หจก.มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ 08-7776-6615