กระดานสนทนาทั้งหมด
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กุดน้อย
 มาตรฐานการให้บริการประชาชน
 บันทึกรายงานการประชุมสภา
 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การประเมินผลเเละรายงานผลนโยบาย No Gift Policy
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานเเละการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนอัตรากำลัง
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.กุดน้อย
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ เเละการขับเคลื่อนจริยธรรม
 
 คู่มือประชาชน
 ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป
 เเจ้งเบาะเเสเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 E-service บริการสาธารณะออนไลน์
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 แผนที่ตั้งของ อบต.กุดน้อย
 อบต.กุดน้อย Messenger Live Chat
 สถิติการให้บริการของ อบต.กุดน้อย
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
  35.172.164.32  
   
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทร 0 4475 6087 e-mail : kudnoi65@gmail.com  
 
สภาพเศรษฐกิจ
______________________________________________________________________
สภาพเศรษฐกิจ
 

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณร้อยละ ๘๐ ของประชากรทั้งหมด เพราะทางตอนใต้ของตำบลเป็นที่ราบลุ่มมีลำน้ำ (ลำห้วย) ไหลผ่านเหมาะแก่การปลูกข้าว ส่วนทางตอนเหนือของตำบลเป็นที่ราบสูงเหมาะแก่การปลูกพืชไร่ และที่ดินส่วนใหญ่จะเหมาะแก่การเพาะปลูก อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนจึงเป็นเกษตรกรรม ผลผลิตที่เป็นรายได้หลัก ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น นอกนั้นประกอบอาชีพรับจ้าง เช่น ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ ฯลฯ

จำนวนแรงงานภาคการเกษตร

จำนวนแรงงานภาคการเกษตร ๓,๑๕๐ คน และมีครัวเรือนภาคการเกษตร ๑,๐๗๔ ครัวเรือน โดยประมาณ

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรม โรงสีข้าว ลานมัน ร้านค้า

ร้านอาหาร อู่ซ่อมรถ ฟาร์มไก่ โรงเลี้ยงไก่ โรงเห็ด

 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 ( โทร 0-4475-6087 , โทรสาร 0-4475-6087 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย Kudnoi.go.th จัดทำโดย หจก.มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ 08-7776-6615