กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 นโยบายไม่รับของขวัญของนายก อบต. กุดน้อย
 เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 โครงสร้างหน่วยงาน
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานการติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.กุดน้อย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กุดน้อย
 มาตรฐานการให้บริการประชาชน
 บันทึกรายงานการประชุมสภา
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 คู่มือประชาชน
 ร้องเรียนร้องทุกข์
 เเจ้งเบาะเเสเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 แผนที่ที่่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  3.215.190.193  
   
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 โทร 0 4475 6087
 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 

วิสัยทัศน์

“บริการล้ำหน้า  พัฒนาคุณภาพชีวิต  สืบสานวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ 

1.การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีเเละการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง

2.ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น ปราศจากโรคภัย ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตเเละดูเเลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย โอกาสทางสังคม ให้ได้รับบริการ สวัสดิการ เยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นครบทุกด้าน เเละประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่เเข็งเเรง

3.ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนอย่างทั่วถึง

4.ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันสำคัญทางศาสนา เเละร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู รักษาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีเเละภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

5.ประชาชนยึดถือเเละปฏิบัติตามเเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาด้านการเกษตรในทุกๆด้าน เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรเเละน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้จริง

6.ประชาชนมีจิตสำนึกเเละมีส่วนร่วมในการดูเเลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมมากขึ้น เเละลดปัญหาขยะในเขตตำบลให้ลดน้อยลง

7.ประชาชนมีความสามัคคี สามารถป้องกันเเละรับมือจากสาธารณภัยต่างๆได้ ปัญหายาเสพติดเเละความไม่ปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินในชุมชนลดลง

ยุทธศาสตร์ 

1.การพัฒนาระบบการบริการจัดการภาครัฐที่ดีเเละการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

2.การส่งเสริมเเละพัฒนาศักยภาพคนเเละความเข้มเเข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง

3.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มเเข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงส้รางพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรับรองการขยายตัวของชุมชนเเละเศรษฐกิจ

4.การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมยังคงอยู่เเละสืบสานต่อไป

5.การพัฒนาด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมรายได้เเละยั่งยืน

6.การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลเเละมลภาวะสิ่งเเวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

7.การดำรงชีวิตที่ปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สิน 

 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 ( โทร 0-4475-6087 , โทรสาร 0-4475-6087 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย Kudnoi.go.th จัดทำโดย หจก.มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ 08-7776-6615