ขอเชิญผู้มารับบริการหรือมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT เพื่อให้คะแนนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยตามความคิดเห็นของท่านเพียง 9 ข้อ ผ่านระบบ ITAS ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทร 0 4475 6087 e-mail : kudnoi65@gmail.com  
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กุดน้อย
 บันทึกรายงานการประชุมสภา
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 การส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใส
 การประเมินผลเเละรายงานผลนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ภาพกิจกรรม
 
  แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การดำเนินงาน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2567
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป
 สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
 เเจ้งเบาะเเสเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 E-service บริการสาธารณะออนไลน์
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 แผนที่ตั้งของ อบต.กุดน้อย
 อบต.กุดน้อย Messenger Live Chat
 สถิติการให้บริการของ อบต.กุดน้อย
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนพัฒนาบุคลากร
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประกาศ การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ เเละการขับเคลื่อนจริยธรรม
 ระเบียบสภาท้องถิ่น
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
จัดซื้อจัดจ้าง
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2567  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   11-04-2567  2  2
2   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกต้นแจง-มอเตอร์เวย์ บ้านกุดร้อย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศราคากลาง   11-04-2567  2  0
3   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง   11-04-2567  3  0
4   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากร้านค้านายชำนาญ-บ่อประปา คุ้มบ้านโนน บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง   01-04-2567  7  1
5   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางสมุด-บ้านนางสมบูรณ์ บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11  ประกาศราคากลาง   21-03-2567  8  0
6   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกต้นแจง-มอเตอร์เวย์ บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1  ประกาศราคากลาง   21-03-2567  7  0
7   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4  ประกาศราคากลาง   21-03-2567  7  0
8   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากร้านค้านายชำนาญ-บ่อประปา คุ้มบ้านโนน บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11  ประกาศราคากลาง   21-03-2567  9  1
9   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี-เข้าหมู่บ้าน บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8  ประกาศราคากลาง   11-03-2567  13  0
10   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคันสระน้ำ (หินคลุก) บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8  ประกาศราคากลาง   11-03-2567  11  0
11   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6  ประกาศราคากลาง   11-03-2567  13  0
12   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางจากบ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านไก่เส่า  ประกาศราคากลาง   11-03-2567  14  0
13   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกรอบสระน้ำประปาด้านทิศเหนือ บ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 12  ประกาศราคากลาง   11-03-2567  13  0
14   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากแยกถนนบ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 12 ไปดอนมะนาว ถึงชายทุ่งหนองมะเดือย บ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 12  ประกาศราคากลาง   11-03-2567  11  0
15   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางการเกษตรจากบ้านไก่เส่า หมู่ที่ 10 ถึงบ้านวังกรวด  ประกาศราคากลาง   11-03-2567  10  0
16   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกไปสระน้ำกินเดิม บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5  ประกาศราคากลาง   11-03-2567  11  0
17   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสายทางบ้านนางดารา งามชาญชัยกุล ถึงบ้านนายนิต จันงาม สามแยกสายหลักกลางหมู่บ้าน บ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 12  ประกาศราคากลาง   14-01-2567  26  6
18   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณข้างกำแพงวัดทางทิศเหนือ (สี่แยกบ้านครูบัวลอง) บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9  ประกาศราคากลาง   14-01-2567  26  4
19   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำต่อจากรางเดิมบ้านนางสุพรรณ์ บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8  ประกาศราคากลาง   14-01-2567  26  0
20   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายชูศักดิ์-เหมืองสาธารณะ (บ้านนางสุรีย์) บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9  ประกาศราคากลาง   14-01-2567  24  1
21   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางสมุด-บ้านนางสมบูรณ์ บ้ามใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11  ประกาศราคากลาง   14-01-2567  33  0
22   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายสีหลอด ถึงบ้านย้านนายสมจิต บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 7  ประกาศราคากลาง   14-01-2567  24  0
23   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท้ายหมู่บ้านไปบ่อใหญ่ บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3  ประกาศราคากลาง   14-01-2567  29  0
24   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็กซอยบ้านนางเพ็ญศรี บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2  ประกาศราคากลาง   14-01-2567  24  0
25   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำจากบ้านนายเตา-บ้านนายแสวง บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2  ประกาศราคากลาง   25-12-2566  31  2
26   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำจากบ้านหมออ้อ-สามแยกอนามัย บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1  ประกาศราคากลาง   25-12-2566  31  0
27   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำจากหน้าบ้านนางทองคำ-หน้าประตูโรงเรียน บ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ 12  ประกาศราคากลาง   25-12-2566  35  1
28   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกศาลาประชาคม บ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 12 เชื่อมถนนสายดอนมะนาว  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   14-10-2566  97  3
29   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4-บ้านไก่เส่า  ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา   14-10-2566  53  3
30   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 201 สายสีคิ้ว-ด่านขุนทด ช่วงบ้านกุดเต่างับ-สะพานบ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6  ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา   14-10-2566  54  10
31   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกศาลาประชาคมบ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 12 เชื่อมถนนสายดอนมะนาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง   19-09-2566  52  9
32   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4 -บ้านไก่เส่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง   19-09-2566  49  6
33   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 เชื่อมถนนทางหลวงหมายเบข 201 สายสีคิ้ว-ด่านขุนทด ช่วงบ้านกุดเต่างับ-สะพานบ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง   19-09-2566  51  9
34   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกศาลาประชาคม บ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 12 เชื่อมถนนสายดอนมะนาว ก่อสร้าง  doc120230825085714.pdf   25-08-2566  45  2
35   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4-บ้านไก่เส่า  doc120230825085526.pdf   25-08-2566  42  1
36   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 201 สายสีคิ้ว-ด่านขุนทด ช่วงบ้านกุดเต่างับ-สะพานบ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6  doc120230825085321.pdf   25-08-2566  43  2
37   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 สายติดวัดถึงบ้านหนองสลักได  ประกาศราคากลาง   14-06-2566  76  5
38   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกรอบหมู่บ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  137  2
39   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านผู้ใหญ่ประนอม บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  129  0
40   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุกสายทางบ้านนางคำกอง ถึงบ้านนางพนม บ้านปรางค์เก่า หมู่ที่ 13  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  116  0
41   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อาร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกลางหมู่บ้าน บ้านไก่เส่า หมู่ที่ 10  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  117  3
42   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากประปาหมู่บ้าน-สามแยกดอนมะนาว บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  109  0
43   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าวัดดอนมะนาว หมู่ที่ 7-สามแยกหัวสระ  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  117  0
44   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6-บ้านวังกรวด  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  108  0
45   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางบ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อบ้านไก่เส่า  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  107  1
46   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางบ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5 ถึงบ้านหนองสลักได  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  107  0
47   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  106  0
48   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  89  0
49   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 ถึงบ้านโนนเสลา  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  86  0
50   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนหินคลุกสายจากฟาร์มหมู บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1 ถึงบ้านวังกรวด  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  97  1
51   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสาย บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3-สะพานบ้านโนนเสลา  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  84  1
52   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเต่า ศรจันทึก ถึงบ้านผู้ใหญ่วุฒินันท์ บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2  ประกาศราคากลาง   12-05-2566  89  0
53   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนลูกรัง บ้านใหม่ กม.9 หมูที่ 11  ประกาศราคากลาง   26-04-2566  99  4
54   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2566  รายงาน   18-04-2566  108  1
55   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566  รายงาน   18-04-2566  98  0
56   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2566  รายงาน   18-04-2566  94  0
57   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2565  รายงาน   18-04-2566  100  0
58   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2565  รายงาน   18-04-2566  101  0
59   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2565  รายงาน   18-04-2566  114  1
60   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565    09-04-2566  111  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 
 
 
 
 
อบต.กุดน้อย 1/2 ม.6 ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์ 0-4475-6087
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.