กระดานสนทนาทั้งหมด
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
นโยบายไม่รับของขวัญของนายก อบต. กุดน้อย
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กุดน้อย
 มาตรฐานการให้บริการประชาชน
 บันทึกรายงานการประชุมสภา
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.กุดน้อย
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 คู่มือประชาชน
 ร้องเรียนร้องทุกข์
 เเจ้งเบาะเเสเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 แผนที่ที่่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
  44.212.99.248  
   
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 โทร 0 4475 6087  
 
สมาชิกสภาอบต.
______________________________________________________________________
สมาชิกสภาอบต.
 
 
นายจำเนียร  จุ้ยจันทึก
นายจำเนียร จุ้ยจันทึก
ประธานสภา อบต.กุดน้อย
นายอนุชัย  บุญจันทึก
นายอนุชัย บุญจันทึก
รองประธานสภา อบต.กุดน้อย
สิบเอก สงบ  โสภา
สิบเอก สงบ โสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
เลขานุการสภา อบต.กุดน้อย
นายลาศรี  รั้งจันทึก
นายลาศรี รั้งจันทึก
สมาชิกสภา อบต.กุดน้อย หมู่ที่ 1
นายคนึง  กองจันทึก
นายคนึง กองจันทึก
สมาชิกสภา อบต.กุดน้อย หมู่ที่ 2
นายวิชานนท์  ชัยแก้ว
นายวิชานนท์ ชัยแก้ว
สมาชิกสภา อบต.กุดน้อย หมู่ที่ 3
นายวีระพงษ์  ภูจันทึก
นายวีระพงษ์ ภูจันทึก
สมาชิกสภา อบต.กุดน้อย หมู่ที่ 4
นายวินัย  หล่ำจันทึก
นายวินัย หล่ำจันทึก
สมาชิกสภา อบต.กุดน้อย หมู่ที่ 5
นางสุจิตราภา  เสริฐจันทึก
นางสุจิตราภา เสริฐจันทึก
สมาชิกสภา อบต.กุดน้อย หมู่ที่ 7
นายมนูญ  มาวขุนทด
นายมนูญ มาวขุนทด
สมาชิกสภา อบต.กุดน้อย หมู่ที่ 8
นางดารุณี  สมพงษ์
นางดารุณี สมพงษ์
สมาชิกสภา อบต.กุดน้อย หมู่ที่ 9
นายประจวบ  สารจันทึก
นายประจวบ สารจันทึก
สมาชิกสภา อบต.กุดน้อย หมู่ที่ 10
นางสาวศรัญญา เดชจันทึก
นางสาวศรัญญา เดชจันทึก
สมาชิกสภา อบต.กุดน้อย หมู่ที่ 11
นายชัยวัฒน์  ซอสูงเนิน
นายชัยวัฒน์ ซอสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.กุดน้อย หมู่ที่ 12
นางอ้อย  หรั่นจันทึก
นางอ้อย หรั่นจันทึก
สมาชิกสภา อบต.กุดน้อย หมู่ที่ 13
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 ( โทร 0-4475-6087 , โทรสาร 0-4475-6087 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย Kudnoi.go.th จัดทำโดย หจก.มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ 08-7776-6615